Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2016 11:39
Δήμος Αχαρνών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Έστω ο πίνακας που αφορά μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο και απασχολεί εργάτες και έχει και Aύλες. Ακόμη γνωρίζουμε ότι ο κλάδος αποτελείται από 10 όμοιες επιχειρήσεις με αγοραία συνάρτηση προσφοράς ίση με: Qsαγ=450+10p, oι οποίες στην τιμή των 20 ευρώ προσφέρουν τις αντίστοιχες ποσότητες:

L

Q

VC

TC

MC

0

500

1

10

150

2

30

400

3

50

4

60

20

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, να βρεθεί ο ατομικός πίνακας προσφοράς και να ορίσετε τον Ν.Φ.Α καθώς και να διευκρινίσετε πότε ξεκινά η επίδραση του στην συγκεκριμένη επιχείρηση;

2. Έστω η αγοραία συνάρτηση ζήτησης Qdαγ=800-15p, για ποια τιμή παρουσιάζεται πλεόνασμα στην αγορά, ίσο με 200 μονάδες και ποιο το κόστος του κρατικού προϋπολογισμού εάν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα;

3. Ποια τα κέρδη των επιχειρήσεων στα 22 ευρώ εάν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα;

4. Εάν με βάση την αρχική τιμή ισορροπίας παρατηρηθεί μια αύξηση στην τιμή του υποκατάστατου αγαθού με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η αγοραία ζήτηση κατά 200 μονάδες για κάθε επίπεδο τιμής, να βρείτε εάν θα δημιουργηθεί έλλειμμα ή πλεόνασμα εξαιτίας της μεταβολής της ζήτησης και πόσο θα είναι αυτό καθώς και να βρείτε τη νέα συνάρτηση ζήτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Ξέρουμε για L=0, θα ισχύει Q=0, TC=FC=500, FC=500 και λύνουμε και το σύστημα:

VC=w*L +c*Q

150=1*w + c*10 , 400=2*w + c*30 , ……. W=50 , c=10 ,

TC=500+150=650

VC=3*50+10*50=650,MC=150-0/10-0=15,

Βρίσκουμε το AVC καθώς πρέπει να βρούμε που ξεκινά η προσφορά για να συμπληρώσουμε το τελευταίο κενό MC=20, όπου διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προσφορά για P=MC=15>AVC=13.3. Άρα έχοντας την αγοραία προσφορά την διαιρούμε με 10 (αριθμός επιχειρήσεων), βρίσκουμε την ατομική και βάζοντας την τιμή P=MC=20, βρίσκουμε την παραγωγή Q=65και έπειτα λύνουμε το 20 =VC-800/65-60, VC=900και μέσω του VCβρίσκουμε το L=5και συμπληρώνουμε το τελευταίο κενό.

L

Q

VC

TC

MC

FC

AVC

MP

0

0

0

500

-

500

-

-

1

10

150

650

15

500

15

10

2

30

400

900

12.5

500

13.3

20

3

50

650

1150

12.5

500

13

20

4

60

800

1300

15

500

13.3

10

5

65

900

1400

20

500

13.8

5

Πίνακας προσφοράς

Qs

p=MC

60

15

65

20

Η επίδραση του ΝΦΑ ξεκινά μετά τον 3ο εργάτη καθώς αρχίζει και φθίνει η οριακή απόδοση των εργαζομένων (ΜΡ Φθίνων).

Απάντηση στο Eρώτημα 2

Π=200, Qs- Qd=200, (450+10p)-(800-15p)=200, p=22
για κατώτατη τιμή 22 ευρώ θα έχουμε πλεόνασμα ίσο με 200 μον.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = Pk*Π =22*200=4400 ευρώ

Απάντηση στο Eρώτημα 3

Κ= Έσοδα –Έξοδα, Κ= Σ.Εκ – TC

Για p=MC=22 , Qs=45+22=67, και από το MC=22=VC-900/67-65, VC=944 , TC=944+500=1444.
Άρα για τις 10 επιχειρήσεις του κλάδου TC=14440

K=14740-14440=300 ευρώ κέρδη

Απάντηση στο Eρώτημα 4

Ξέρουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση λόγω αποτελέσματος υποκατάστασης και μάλιστα παράλληλη αύξηση καθώς είναι για κάθε επίπεδο τιμής.
Άρα: Qd=800-15p, Qd2=1000-15p

Άρα για Ρ=14 έχουμε Qd=1000-15*14=790, Qs=450+14*10=590,
άρα έλλειμμα ίσο με 200 μονάδες

*Επεξεργασία θέματος: ΝιάρχοςΓεώργιος, Οικονομολόγος, καθηγητής μαθήματος Α.Ο.Θ Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

*Τα θέματα βρίσκονται στις Εκδόσεις των Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ